icon-arrow-right
HomeNieuws Bedrijven investeren in de Vakschool Technische Installaties

Bedrijven investeren in de Vakschool Technische Installaties

VTi nieuws

Achttien bedrijven hebben op 19 januari hun handtekening gezet onder een samenwerkings- en cofinancieringsverklaring voor de Vakschool Technische Installaties. De vakschool moet ervoor zorgen dat meer jongeren kiezen voor installatietechniek én dat het onderwijs voor deze branche beter aansluit op de eisen en behoefte van het bedrijfsleven. Gezamenlijk zegden de bedrijven ruim 1,5 miljoen euro toe om de vakschool handen en voeten te geven. De rest van het benodigde geld moet komen van de regionale overheid en een subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Bedrijven investeren in de Vakschool Technische Installaties

“Een leven lang leren is een kenmerk van de kwaliteit van onze maatschappij”, houdt Ruud Porck (Masterplan Techniek Amsterdam) de achttien bedrijven voor. “Met de Vakschool Technische Installaties zorgen we ervoor om opleidingen in de installatiebranche beter op elkaar af te stemmen.” Naast de reeds lopende projecten zal in nauwe samenwerking met het ROC van Amsterdam ingezet worden op 5 nieuwe projecten.

Martin de Haan (opleidingsmanager ROC van Amsterdam) legt uit op welke vijf projecten de vakschool zich als eerste richt. In de eerste plaats is dat het opzetten van Techniekteams: teams van docenten van verschillende opleidingen en experts uit het bedrijfsleven die nieuwe leerlijnen gaan ontwikkelen. Een tweede project is het bevorderen van de instroom in het techniekonderwijs. Verder wil de vakschool meer structurele stageplaatsen creëren, een virtuele campus oprichten om bestaande opleidingen én faciliteiten in de stad beter met elkaar verbinden. En tenslotte is het de bedoeling om binnen de bestaande opleidingen meer ruimte te maken voor oriëntatie op ondernemerschap. “Omdat het niet ondenkbaar is dat de leerlingen van nu de ondernemers van morgen zijn.”

Het benodigde geld om deze 5 projecten te realiseren (3,1 miljoen euro voor een periode van vier jaar) moet voor twee derde komen van de deelnemende bedrijven en de regionale overheden. Het resterende bedrag komt hopelijk van het Regionaal Investeringsfonds. Vóór 31 januari dient het ROC van Amsterdam hiervoor een subsidieaanvraag in.

Projectdirecteur Bart Bouwmeester van de vakschool meldt dat de huidige partnerbedrijven in elk geval al ruim 1,5 miljoen euro hebben toegezegd aan uren en middelen en dat er ook na de eerste vier jaar voldoende middelen beschikbaar zijn. “We zullen een groot deel daarvan toekennen aan de 5 projecten. Met het overschot kunnen we weer nieuwe initiatieven ontplooien. Geweldig om zoveel enthousiasme te zien, dat geeft moed!”

Directievoorzitter MBO College Noord Westpoort Florus Roelofsen (ROC van Amsterdam) is in zijn slotwoord uitermate te spreken over de samenwerking met het bedrijfsleven. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat bedrijven zo meedachten over de inhoud, en het toegezegde bedrag overtreft mijn stoutste verwachtingen. In maart gaan we de aanvraag ‘pitchen’ voor de beoordelingscommissie van het Regionaal Investeringsfonds, in mei volgt dan het besluit. Als dat positief is, komen we zeker nog een keer bijeen om dat te vieren. We gaan van de vakschool iets fantastisch maken.”

Een van de ondernemers die zijn handtekening heeft gezet onder de Vakschool Technische Installaties is directeur Antonio Navarrete van installatiebedrijf Homij (ruim 500 werknemers). Navarrete was van het begin af bij de vakschool betrokken en vindt het logisch om ook manuren beschikbaar te stellen voor de verschillende projecten. “Ik ga zelf ook een paar keer per jaar voor de klas staan om les te geven in ondernemerschap. Met de vakschool kunnen we laten zien dat het vmbo absoluut geen kansloze richting is, en dat er via mbo en eventueel hbo voor jongeren in de techniek een hele mooie toekomst wacht. Onze medewerkers zullen zich zeker inzetten om jongeren enthousiast te maken.”

Ook Hans Vreeken (The Plumbers) heeft vol overtuiging zijn handtekening gezet. “Ons bedrijf biedt stageplaatsen en voorlichting op scholen aan. We weten allemaal dat in onze branche sprake is van vergrijzing en afnemende instroom. Het is noodzakelijk om nieuwe impulsen te geven aan de opleiding om de toekomst te waarborgen. De Vakschool Technische Installaties kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

+